Câu hỏi của Mật Danh - Vật lý lớp 8

Bỏ 20g tuyết có lẫn nước ở O*C vào nhiệt lượng kế chứa 250 gam nước ở 15*C . Nhiệt độ 

nhiệt lượng kế giảm đi 5 độ C . Nước lẫn trong tuyết là bao nhiêu !!! 

Bài này mình giải rồi í , kq là 6,636 (g) nhưng còn một chúc phân vân nên mọi người giải giúp mình để mình đối chiếu lại , mơn mọi người rất nhiều !!! :D 

  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: