Câu hỏi của Nguyễn Thị Phương Thảo - Hóa học lớp 11

Chia 0,4 mol anđehit A mạch hở thành 2 phần bằng nhau :
- P1 tác dụng hoàn toàn với hiđro phải dùng hết 8,96 lít H2 ở đktc.
- P2 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag
MA< 74 . Số chất A thoả mãn đề bài là (không kể đồng phân hình học):
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: