Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 252
Số lượng câu trả lời 3278
Điểm GP 537
Điểm SP 1938

Người theo dõi (457)

Đang theo dõi (11)