Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (8)

Quí_Ngann😁😁
Truyện Trạng
Jennie BLINK
Kim Jisoo
Love Chichoo

Đang theo dõi (5)