Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 6976
Điểm GP 6455
Điểm SP 12813

Người theo dõi (355)

Anh Thư Bùi
Linh Đan
Minz Ank

Đang theo dõi (6)


Câu trả lời:

1)

\(n_{HCl\left(bđ\right)}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{1,568}{22,4}=0,07\left(mol\right)\)

Có \(n_{HCl\left(bđ\right)}>2.n_{H_2}\) => HCl dư

Gọi số mol Zn, Mg, Fe là a, b, c (mol)

=> 65a + 24b + 56c = 3,46 (1)

PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

               a---->2a-------->a----->a

            \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

              b------>2b------->b----->b

             \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

               c----->2c-------->c---->c

=> a + b + c = 0,07 (2)

A chứa \(\left\{{}\begin{matrix}ZnCl_2:a\left(mol\right)\\MgCl_2:b\left(mol\right)\\FeCl_2:c\left(mol\right)\\HCl:0,2-2a-2b-2c\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

nKOH = 1,25.0,2 = 0,25 (mol)

Kết tủa đề lâu trong kk không tan trong dd KOH

=> Zn(OH)2 tan hết trong dd KOH ban đầu

Giả sử kết tủa đạt cực đại sau đó hòa tan 1 phần vào dd

PTHH: HCl + KOH \(\rightarrow\) KCl + H2O

            \(ZnCl_2+2KOH\rightarrow Zn\left(OH\right)_2\downarrow+2KCl\)

                 a------->2a----------->a--------->2a

            \(MgCl_2+2KOH\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+2KCl\)

                  b-------->2b---------->b----------->2b

             \(FeCl_2+2KOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\downarrow+2KCl\)

                   c-------->2c--------->c--------->2c

              \(Zn\left(OH\right)_2+2KOH\rightarrow K_2ZnO_2+2H_2O\)

                      a--------->2a----------->a

=> nKOH(pư) = 0,2 + 2a ( \(a\le0,025\) )

Chất rắn sau khi nung là Fe2O3, MgO

Bảo toàn Fe: \(n_{Fe_2O_3}=0,5c\left(mol\right)\)

Bảo toàn Mg: nMgO = b (mol)

=> 40b + 80c = 3,2 (3)

(1)(2)(3) => a = 0,02 (mol); b = 0,02 (mol); c = 0,03 (mol)

Thử lại => Thỏa mãn

Vậy giả sử đúng

\(\left\{{}\begin{matrix}m_{Zn}=0,02.65=1,3\left(g\right)\\m_{Mg}=0,02.24=0,48\left(g\right)\\m_{Fe}=0,03.56=1,68\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

2) 

B gồm \(\left\{{}\begin{matrix}K_2ZnO_2:0,02\left(mol\right)\\KOH:0,01\left(mol\right)\\KCl:0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(K_2ZnO_2\right)}=\dfrac{0,02}{0,5}=0,04M\\C_{M\left(KOH\right)}=\dfrac{0,01}{0,5}=0,02M\\C_{M\left(KCl\right)}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4M\end{matrix}\right.\)