Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 7130
Điểm GP 6576
Điểm SP 13081

Người theo dõi (366)

9323
Mr 9323

Đang theo dõi (6)