Hỏi đáp Toán lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Trắc nghiệm:

1. Mẹ cho Đức số tiền vừa đủ mua 5 gói bánh, giá 8000 đồng mỗi gói. Đức gặp 1 tổ chức từ thiện đang quyên góp nhằm ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Đức quyết định ủng hộ x% số tiền mình đang có (x < 100). Biểu thức nào sau đây biểu thị số tiền Đức còn lại để mua bánh?

A. 40 000 - \(\frac{2x}{5}\)

B. \(\frac{2x}{5}\)

C. 40 000 - 400x

D. 40 - \(\frac{x}{100}\)

*Quan sát hình 1 để trả lời câu hỏi: 2; 3; 4.

Biết MN // BC; AD là đường phân giác của \(\Delta AMN\); AM = 4cm; MB= 2cm; BC = 9cm.

A B C M D N 4cm 2cm Hình 1 9cm

2. Tỉ số \(\frac{DM}{DN}\) bằng tỉ số nào dưới đây?

A. \(\frac{AM}{AN}\)

B. \(\frac{AM}{DN}\)

C. \(\frac{AN}{AM}\)

D. \(\frac{DN}{DM}\)

3. Tỉ số \(\frac{AM}{MB}\) bằng tỉ số nào dưới đây?

A. \(\frac{AM}{AB}\)

B. \(\frac{AN}{AC}\)

C. \(\frac{MN}{BC}\)

D. \(\frac{AN}{NC}\)

4. Độ dài đoạn thẳng MN là:

A. 4,5cm

B. 6cm

C. 6dm

D. 3cm

*Quan sát hình 2 để trả lời câu 5; 6; 7; 8.

A B C D A' B' C' D' 4cm 5cm 6cm Hình 2

Biết ABCD. A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật có:

AB = 4cm; BC = 6cm; AA' = 5cm.

5. Đường thẳng AB song song với đường thẳng:

A. AA'

B. DD'

C. B'C'

D. CD

6. Đường thẳng DC song song với mặt phẳng:

A. (AA'B'B)

B. (AA'D'D)

C. (ABCD)

D. (A'B'C'D')

7. Mặt phẳng (CC'D'D) vuông góc với mặt phẳng:

A. (AA'B'B)

B. (AA'C'C)

C. (ABCD)

D. (BB'D'D)

8. Một hộp thủy tinh dạng hình hộp chữ nhật, trong lòng có các kích thước như hình 2 thì có thể chứa tối đa bao nhiêu lít nước?

A. 120 lít

B. 12 lít

C. 1,2 lít

D. 0,12 lít

9. Hình lập phương có diện tích toàn phần là 486cm2 thì có thể tích là:

A. 486cm3

B. 729cm3

C. 729cm2

D. 6561cm3

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.