Toán

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 12 phút trước

Ta có: \(-418-\left\{-418-\left[-418-\left(418+2003\right)\right]\right\}\)

\(=-418-\left\{-418-\left[-418-418-2003\right]\right\}\)

\(=-418-\left\{-418+418+418+2003\right\}\)

\(=-418-\left\{418+2003\right\}\)

\(=-418-418-2003\)

\(=-2839\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 9 phút trước

Ta có: \(f\left(x\right)=x-\dfrac{5}{3}\)

\(\Leftrightarrow f\left(x+2\right)=x+2-\dfrac{5}{3}\)

\(\Leftrightarrow f\left(x+2\right)=x+\dfrac{1}{3}\)

mà f(x+2)=ax+b

nên \(a=1\) và \(b=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow a+b=1+\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 24 phút trước

Để phân số \(B=\dfrac{6n+5}{5n+6}\) rút gọn được thì 6n+5 và 5n+6 cùng chia hết cho d(Điều kiện: d∈N và d>1)

⇔6n+5-5n-6⋮d

⇔n-1⋮d

mà 5n+6⋮d

nên 5n+6-5(n-1)⋮d

⇔5n+6-5n+5⋮d

⇔11⋮d

⇔d∈Ư(11)

⇔d∈{1;11}

Kết hợp ĐKXĐ, ta được: d=11

⇔n-1=11k(k∈N)

hay n=11k+1(k∈N)

Vậy: Khi n=11k+1(k∈N) thì \(B=\dfrac{6n+5}{5n+6}\) rút gọn được

Bình luận (0)
Loading...