Ôn tập học kỳ II

lê thị thanh hằng 23

viết pthh hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau(ghi rõ đkiên phản ứng -nếu cs)

1)O2----->FE3O4------>FE----->H2

2)S------->SO2------>SO3------>H2SO4

Fɑɭυ
Fɑɭυ 12 tháng 6 2020 lúc 19:56

\(a.O_2\underrightarrow{\left(1\right)}Fe_3O_4\underrightarrow{\left(2\right)}Fe\underrightarrow{\left(3\right)}H_2\)

\(\left(1\right)3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\\ \left(2\right)Fe_3O_4+4H_2\underrightarrow{t^o}3Fe+4H_2O\\ \left(3\right)Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(b.S\underrightarrow{\left(1\right)}SO_2\underrightarrow{\left(2\right)}SO_3\underrightarrow{\left(3\right)}H_2SO_4\)

\(\left(1\right)S+O_2\underrightarrow{t^o}SO_2\\ \left(2\right)2SO_2+O_2\underrightarrow{t^o,xt}2SO_3\\ \left(3\right)SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN