Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lâm Tố Như

lim\(_{x->1}\)\(\frac{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1}{\left(x-1\right)^2}\)

Hung nguyen
6 tháng 2 2020 lúc 10:39

\(lim_{x\rightarrow1}\frac{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1}{\left(x-1\right)^2}=lim_{x\rightarrow1}\frac{\left(\sqrt[3]{x}-1\right)^2}{\left(\sqrt[3]{x}-1\right)^2\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)^2}\)

\(=lim_{x\rightarrow1}\frac{1}{\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)^2}=\frac{1}{9}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN