Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Slendeman Gamer

Tìm x, y, z

X/4=y/3,y/9=z/5 và x-2y+3z=27

QuangDũng..☂
10 tháng 12 2019 lúc 17:33

Theo bài ra ta có:\(\frac{x}{4}=\frac{y}{3},\frac{y}{9}=\frac{z}{5}\)và x-2y+3z=27

\(\frac{x}{4}=\frac{y}{3}=>\frac{x}{4}=\frac{2y}{6}\)

\(\frac{y}{9}=\frac{z}{5}=>\frac{2y}{18}=\frac{3z}{15}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{4}=\frac{y}{18}=\frac{z}{15}=\frac{x-2y+3z}{4-18+15}=27\)

\(\frac{x}{4}=27=>x=4.27=108\)

\(\frac{2y}{18}=27=>2y=468,y=468:2=243\)

\(\frac{3z}{15}=27=>3z=15.27=405,z=405:3=135\)

Vậy x=108, y=243, z=135

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN