Đỗ Thị Việt hoa
7 tháng 12 2016 lúc 21:54

a) Tỉ số giữa câycam và cây chanh là: \(\frac{300}{200}\)=\(\frac{3}{2}\)

b)Tỉ số giữa cây chanh và số cây trong vườn là:\(\frac{200}{500}\)=\(\frac{2}{5}\)

Bình luận (0)
Lê Anh Thư
15 tháng 12 2016 lúc 19:59

a. 3/2

b . 2/5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là: .......

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vườn là: .......

Tỉ số trên viết dưới dạng phân số thập phân là......; ......

Tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: ......; ......

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN