Violympic toán 9

Đõ Phương Thảo

tìm x,y ϵN* sao cho \(\frac{x^4+2}{x^2y+1}\)∈ N*


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN