Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 408
Số lượng câu trả lời 870
Điểm GP 36
Điểm SP 465

Người theo dõi (175)

Đang theo dõi (62)