Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Cuc Kac

CM: \(4a^3+14a^2+6a+12⋮2a+1\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN