Bài 1: Phép biến hình

Pé Ngân

Cho M(3; -4), N(1; 2) u➝(5; 3).

Cho d: x+3y-2= 0.

(C): x2+y2-3x+y=0.

Viết phương trình d', (C') là ảnh của d, (C) qua Tu➝.

Quang Huy Điền
11 tháng 10 2020 lúc 20:45

* d' có dạng : x + 3y + C = 0

A(2;0) thuộc d => A'(7;3) thuộc d'

=> 7 + 3 x 3 +C = 0 => C = -16

=> d' : x + 3y - 16 = 0

* (C) : \(\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{2}\) có tâm \(I\left(\frac{3}{2};-\frac{1}{2}\right)\)

=> (C') có tâm \(I'\left(\frac{13}{2};\frac{5}{2}\right)\)

(C') : \(\left(x-\frac{13}{2}\right)^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{5}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN