Violympic toán 9

__HeNry__

Cho phương trình : \(x^2-2\left(m+2\right)x+m^2-3=0\)

Tìm m để phương trình có hai nghiệm \(x_1,x_2\) thỏa mãn \(\left(x_1-2\right)^2+2mx_2+m^2-28=0\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN