Kiểm tra 1 tiết chương I-Đề 2

Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
Hôm kia lúc 21:24

a)

\(n_{H_2} = \dfrac{3,36}{22,4} = 0,15(mol)\\ n_{Mg} = a\ mol; n_{Fe} = b\ mol\\ Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2 \)

Theo PTHH, ta có: 

\(\left\{{}\begin{matrix}24a+56b=5,2\\a+b=0,15\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,05\end{matrix}\right.\)

Suy ra: 

\(\%m_{Mg} = \dfrac{0,1.24}{5,2}.100\% = 46,15\%\\ \%m_{Fe} = 100\% - 46,15\% = 53,85\% \)

b)

\(n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,15.2 = 0,3(mol)\\ \Rightarrow V_{dd\ HCl} = \dfrac{0,3}{1} = 0,3(lít) \)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
Hôm kia lúc 21:25

Đặt : 

nMg = a mol 

nFe= b mol 

mhh = 24a + 56b = 5.2 (g) (1) 

Mg + 2HCl => MgCl2 + H2

Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 

nH2 = a + b = 0.15 (2) 

(1) , (2) 

a = 0.1

b = 0.05

%Mg = 2.4/5.2 * 100% = 46.15%

%Fe = 100 - 46.15 = 53.85%

nHCl = 2a + 2b = 0.05 * 2 + 0.1*2 = 0.3 (mol) 

VddHCl = 0.3/1=0.3 (l) 

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm kia lúc 21:31

PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)  (1)

            \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)  (2)

a) Ta có: \(\Sigma n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Fe là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Mg là b \(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=5,2\\a+b=0,15\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,05\cdot56=2,8\left(g\right)\\m_{Mg}=0,1\cdot24=2,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{2,8}{5,2}\cdot100\%\approx53,85\%\\\%m_{Mg}=46,15\%\end{matrix}\right.\)

b) Theo các PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl\left(1\right)}=2n_{Fe}=0,1mol\\n_{HCl\left(2\right)}=2n_{Mg}=0,2mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{HCl}=0,3mol\) \(\Rightarrow V_{HCl}=\dfrac{0,3}{1}=0,3\left(l\right)=300\left(ml\right)\)

 

Bình luận (0)
Khánh Đan
22 tháng 12 2020 lúc 21:26

Đáp án: a

Giải thích:

Ta có: \(M_{MSO_4}=M_M+32+16.4\left(đvC\right)\)

\(\Rightarrow M_M+32+16.4=120\)

\(\Rightarrow M_M=24\left(đvC\right)\)

Vậy: M là Mg.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Phương Dung
Thượng tá -
22 tháng 12 2020 lúc 21:25

Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4 có phân tử khối là 120.Kim loại M là:

a)magie   b)đồng    c)sắt     d)bạc

Vì M + 96 = 120 ⇒ M = 24 → M là Mg

     
Bình luận (1)
Khánh Đan
22 tháng 12 2020 lúc 20:43

Đáp án: D

Giải thích:

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{28}{56}=0,5\left(mol\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hải
22 tháng 12 2020 lúc 20:42

Câu D (chắc chắn)

Bình luận (0)
Lại Hoàng Hiệp
22 tháng 12 2020 lúc 20:53

d

 

Bình luận (0)
Khánh Đan
22 tháng 12 2020 lúc 20:45

a, PT: \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

Ta có: mP + mO2 = mP2O5 (theo ĐLBTKL)

b, Từ p/a, ta có: mO2 = mP2O5 - mP = 1,6 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Khánh Đan
22 tháng 12 2020 lúc 20:38

Bạn tự chỉ ra tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong pư nhé!

1/ \(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

2/ \(2Al+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2AlCl_3\)

3/ \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

4/ \(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

5/ \(Mg+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}MgO\)

6/ \(Cu+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

7/ \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

8/ \(Fe_2O_3+3CO\underrightarrow{t^o}2Fe+3CO_2\)

9/ \(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

10/ \(CaCO_3\underrightarrow{t^o}CaO+CO_2\)

11/ \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

12/ \(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

13/ \(xAl+yCuSO_4\rightarrow Al_x\left(SO_4\right)_y+yCu\)

14/ \(Fe_xO_y+yCO\underrightarrow{t^o}xFe+yCO_2\)

15/ \(6NaOH+Fe_2\left(SO_4\right)_3\rightarrow2Fe\left(OH\right)_{3\downarrow}+3Na_2SO_4\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Lại Hoàng Hiệp
22 tháng 12 2020 lúc 20:08

Đáp án B nha!

Bình luận (1)
Lại Hoàng Hiệp
22 tháng 12 2020 lúc 20:06

a

Bình luận (0)
ăn cứt đi
22 tháng 12 2020 lúc 19:49

a)30%

Bình luận (1)
Lại Hoàng Hiệp
22 tháng 12 2020 lúc 19:45

Đáp án D nha bẹn !banh

Bình luận (1)
Duy Anh
Thiếu tá -
21 tháng 12 2020 lúc 22:46

Bạn bấm máy tính được mà

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN