Kiểm tra 1 tiết chương I-Đề 2

Khánh Đan
Khánh Đan CTV 22 tháng 12 2020 lúc 21:26

Đáp án: a

Giải thích:

Ta có: \(M_{MSO_4}=M_M+32+16.4\left(đvC\right)\)

\(\Rightarrow M_M+32+16.4=120\)

\(\Rightarrow M_M=24\left(đvC\right)\)

Vậy: M là Mg.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Phương Dung
Phương Dung 22 tháng 12 2020 lúc 21:25

Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4 có phân tử khối là 120.Kim loại M là:

a)magie   b)đồng    c)sắt     d)bạc

Vì M + 96 = 120 ⇒ M = 24 → M là Mg

     
Bình luận (1)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 22 tháng 12 2020 lúc 20:43

Đáp án: D

Giải thích:

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{28}{56}=0,5\left(mol\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải 22 tháng 12 2020 lúc 20:42

Câu D (chắc chắn)

Bình luận (0)
Lại Hoàng Hiệp
Lại Hoàng Hiệp 22 tháng 12 2020 lúc 20:53

d

 

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 22 tháng 12 2020 lúc 20:45

a, PT: \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

Ta có: mP + mO2 = mP2O5 (theo ĐLBTKL)

b, Từ p/a, ta có: mO2 = mP2O5 - mP = 1,6 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 22 tháng 12 2020 lúc 20:38

Bạn tự chỉ ra tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong pư nhé!

1/ \(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

2/ \(2Al+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2AlCl_3\)

3/ \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

4/ \(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

5/ \(Mg+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}MgO\)

6/ \(Cu+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

7/ \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

8/ \(Fe_2O_3+3CO\underrightarrow{t^o}2Fe+3CO_2\)

9/ \(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

10/ \(CaCO_3\underrightarrow{t^o}CaO+CO_2\)

11/ \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

12/ \(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

13/ \(xAl+yCuSO_4\rightarrow Al_x\left(SO_4\right)_y+yCu\)

14/ \(Fe_xO_y+yCO\underrightarrow{t^o}xFe+yCO_2\)

15/ \(6NaOH+Fe_2\left(SO_4\right)_3\rightarrow2Fe\left(OH\right)_{3\downarrow}+3Na_2SO_4\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Lại Hoàng Hiệp
Lại Hoàng Hiệp 22 tháng 12 2020 lúc 20:08

Đáp án B nha!

Bình luận (1)
ăn cứt đi
ăn cứt đi 22 tháng 12 2020 lúc 19:49

a)30%

Bình luận (1)
Lại Hoàng Hiệp
Lại Hoàng Hiệp 22 tháng 12 2020 lúc 20:06

a

Bình luận (0)
Lại Hoàng Hiệp
Lại Hoàng Hiệp 22 tháng 12 2020 lúc 19:45

Đáp án D nha bẹn !banh

Bình luận (1)
Duy Anh
Duy Anh 21 tháng 12 2020 lúc 22:46

Bạn bấm máy tính được mà

Bình luận (1)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 21 tháng 12 2020 lúc 9:43

a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \(\dfrac{6,72}{22,4}\).44+ 7,2 -\(\dfrac{11,2}{22,4}\).32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.

Bình luận (3)
Hậu Lê◣◟◞◢
Hậu Lê◣◟◞◢ 23 tháng 12 2020 lúc 5:43

a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.

Bình luận (3)
Tuan Nguyen MC
Tuan Nguyen MC 24 tháng 12 2020 lúc 18:33

a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.a. Ta có phương trình phản ứng :

                        A  + O2     --->   CO2    +   H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

 mA   + mO2    =  mCO2   +    mH2O

==>mA = mCO2  + mH2O  - mO2  = \dfrac{6,72}{22,4}22,46,72​.44+ 7,2 -\dfrac{11,2}{22,4}22,411,2​.32=  4,4 gam

b. Ta thấy khi đốt cháy A thu được CO2 và H2O , theo phương pháp phân tích định tính thì A chứa C và H có thể có Oxi.

nC = nCO2 = 0,3 mol ==> mC = 0,3.12 = 3,6 gam

nH = 2nH2O = 0.8 mol ==> mH = 0,8 .1  = 8 gam

mC + mH = 4,4 gam = mA nên A chỉ chứa nguyên tố Cacbon và Hidro.

Xong rồi nè bn:)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN