BÀI 5. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

- Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

- Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.

2. Kí hiệu hóa học

- Mỗi nguyên tố đều được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Ví dụ: H, Ca, Mg, Na, K, Li, ...

II. NGUYÊN TỬ KHỐI

- Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon. 

Ví dụ: Nguyên tử khối của H là 1, của Na là 23, của K là 39, của Mg là 24, của O là 16, ...

III. CÓ BAO NHIÊU NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- Đến nay khoa học đã biết được trên 110 nguyên tố hóa học khác nhau. Trong số đó, có 92 nguyên tố có trong tự nhiên (vỏ trái đất, mặt trăng, mặt trời, các vì sao, ...), số còn lại do con người tổng hợp gọi là nguyên tố nhân tạo.

- Một số nguyên tố phổ biến trong vỏ trái đất như: oxi (O); silic (Si); nhôm (Al); sắt (Fe), canxi (Ca);....

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN