Bài 1: Este

Quang Nhân
Quang Nhân Hôm qua lúc 21:05

Các đồng phân thoả mãn là

CH3-OOC-COO-C2H5 

CH2(COOCH3)2 

CH3-COO-CH2-COO-CH3

CH3COO-CH2-OOCCH3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV Hôm qua lúc 21:18

CH3-OOC-COO-C2H5 ; CH2(COOCH3)2 ; CH3-COO-CH2-COO-CH3; CH3COO-CH2-OOCCH3=> có 4 đồng phân.

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh Hôm qua lúc 22:21

X không tham gia phản ứng tráng bạc. Suy ra X không là este của axit fomic.

\(k = \dfrac{5.2+2-8}{2} = 2\)(este no,hai chức).

\(CH_3OOC-COOC_2H_5\\ CH_3COO-CH_2-OOCCH_3\\ CH_3OOC-CH_2-COOCH_3\\ CH_3COOCH_2COOCH_3\\ \)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 tháng 1 lúc 11:16

%C = 100% - %H - %O = 49,31%

Gọi CTHH của E : CxHyOz

Ta có :

\(\dfrac{12x}{49,31} = \dfrac{y}{6,85} = \dfrac{16z}{43,84}\)

⇒ x : y : z = 3 : 5 : 2

Vậy CTHH của E : (C3H5O2)n

Mà : ME = 73n < 250 ⇒ n < 3,42

n = 2 ⇒ E là C6H10O4 (k = 2 nên E no ,hai chức)

nE = 0,03(mol)

Giả sử muối là muối đơn chức

nmuối = 2nE = 0,06(mol)

Mmuối = 4,93/0,06 = 82 (CH3COONa)

Vậy CTCT của E:

CH3COO-C2H4-OOCCH3

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 19 tháng 12 2020 lúc 19:21

Gọi CT là: \(C_xH_yO_z\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{5,04}{22,4}=0,225mol\)   =>  \(n_C=0,225mol\)

\(\Rightarrow m_C=0,225.12=2,7g\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{4,05}{18}=0,225mol\)

\(\Rightarrow m_H=0,225.2=0,45g\)

\(\Rightarrow m_O=5,55-2,7-0,45=2,4g\)

\(\Rightarrow n_O=\dfrac{2,4}{16}=0,15mol\)

\(x:y:z=0,225:0,45:0,15\)

              \(=\dfrac{3}{2}:3:1=3:6:2\)

\(\Rightarrow C_3H_6O_2\)

 

Bình luận (0)
Luân Trần
Luân Trần 7 tháng 10 2020 lúc 17:15

RCOOR'

\(\frac{nCO2}{nH2O}=\frac{0,16}{0,128}=\frac{5}{8}\)

C5H8O2. Este không no: nEster = nCO2 - nH2O = 0,032 mol

R'OH + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O

nCO2 = nH2O => ancol có dạng CnH2n

Bảo toàn số C: nCO2 / nEste = 2

=> R' là C2H4

=> Este có công thức: C2H4 - COO - C2H4.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Hải Bằng
Nguyễn Duy Hải Bằng 29 tháng 9 2020 lúc 23:04

Bình luận (0)
Quân Trương
Quân Trương 1 tháng 10 2020 lúc 17:43
https://i.imgur.com/Z9YHleY.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 24 tháng 9 2020 lúc 4:38

nCH3COOH= 12/60= 0,2(mol)

nC2H5OH= 13,8/46=0,3(mol)

n(este)=nCH3COOC2H5= 11/88=0,125(mol)

PTHH: CH3COOH + C2H5OH \(\Leftrightarrow\) (Mũi tên thuận nghịch, đk H+ , xt) CH3COOC2H5 + H2O

Ta có: 0,3/1 > 0,2/1

=> CH3COOH hết, C2H5OH dư, tính theo nCH3COOH.

=> nCH3COOC2H5(LT)= nCH3COOH= 0,2(mol)

nCH3COOC2H5(TT)= 0,125(mol)

H= ( nCH3COOC2H5(TT)/ nCH3COOC2H5(LT) ).100%= (0,125/0,2).100= 62,5%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 9 2020 lúc 19:44

Metyl axetat là CH3COOCH3: C3H6O2

Etyl axetat: CH3COOC2H5:C4H8O2

Do là accs este no đơn chức nên tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1

nNaOH = Cm. V=2. 0,1 = 0,2 mol

Gọi x là nC3H6O2, y là nC4H8O2

Lập hệ PT:

x + y = 0,2

74x + 88y = 16,2

=> x = 0,1, y = 0,1 mol

=> %mC3H6O2 = 0,1. 74. 100/ 16,2 = 45,68%

=> %C4H8O2 = 100 - 45,68 = 54,32%

Bình luận (0)
Loading...