Bài 30: Lưu huỳnh

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
11 tháng 5 2020 lúc 21:16
https://i.imgur.com/Rgzzlg3.png
Bình luận (0)
Cù Văn Thái
10 tháng 5 2020 lúc 23:15

Lưu huỳnh có nhiều số OxH nhưng hay gặp nhất là

(-2)-----0----(+4)----(+6)

S-2: muối sunfua FeS, Na2S,...

S+4: muối sunfit (SO3), SO2 hoặc axit H2SO3

S+6 : muối sunfua, axit sunfuric (H2SO4)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 5 2020 lúc 10:37

- Số oxi hóa của lưu huỷnh là 2,4,6

- Hợp chất của lưu huỳnh : H2S, SO2, H2SO4, FeS2, ...

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 5 2020 lúc 14:13

\\(Zn+Z\\rightarrow ZnS\\)

\n\n

\\(F:FeS;Z;S\\)

\n\n

\\(m_{spu}=1,68\\left(g\\right)\\)

\n\n

\\(M_{hh\\left(D\\right)}=13.2=26\\left(\\frac{g}{mol}\\right)\\)

\n\n

\\(\\Rightarrow n_{hh\\left(D\\right)}=\\frac{8,96}{22,4}=0,4\\left(mol\\right)\\)

\n\n

Gọi \\(\\left\\{{}\\begin{matrix}n_{H2}:a\\left(mol\\right)\\\\n_{H2S}:b\\left(mol\\right)\\end{matrix}\\right.\\)

\n\n

\\(\\Rightarrow\\left\\{{}\\begin{matrix}2a+34b=0,4.26\\\\a+b=0,4\\end{matrix}\\right.\\Rightarrow\\left\\{{}\\begin{matrix}a=0,1\\\\b=0,3\\end{matrix}\\right.\\)

\n\n

\\(n_{Zn\\left(pư\\right)}=n_{H2}=0,1\\left(mol\\right)\\)

\n\n

\\(\\Rightarrow n_{Zn\\left(pư\\right)}=n_{S\\left(pư\\right)}=n_{H2S}=0,3\\left(mol\\right)\\)

\n\n

\\(\\Rightarrow\\left\\{{}\\begin{matrix}m_{Zn}=0,4.65=26\\left(g\\right)\\\\m_S=0,3.32+1,68=11,28\\left(g\\right)\\\\m_X=26+11,28=38,28\\left(g\\right)\\end{matrix}\\right.\\)

\n\n

\\(\\Rightarrow H=\\frac{0,3}{0,4}.100\\%=75\\%\\)

\n
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 5 2020 lúc 21:31

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=\frac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\\n_S=\frac{4,8}{32}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(Fe+S\rightarrow FeS\)

B gồm FeS và Fe

\(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(n_{Fe}=0,2-0,15=0,05\left(mol\right)\)

\(n_{FeS}=n_S=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=17,5\%\\\%m_{FeS}=82,5\%\end{matrix}\right.\)

\(n_{H2S}=n_{FeS}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{H2}=n_{Fe}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\%V_{H2}=25\%;\%V_{H2S}=75\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 5 2020 lúc 17:43

Đổi 448ml = 0,448l

Ta có:

\(n_{CO2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=0,25.0,1=0,025\left(mol\right)\)

\(\frac{n_{NaOH}}{n_{CO2}}=\frac{0,025}{0,02}=1,25\)

\(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\left(1\right)\)

\(Na_2CO_3+CO_2+H_2O\rightarrow2NaHCO_3\left(2\right)\)

\(n_{Na2CO3\left(1\right)}=n_{CO2\left(1\right)}=\frac{n_{NaOH}}{2}=0,0125\left(mol\right)\)

\(n_{CO2\left(2\right)}=0,02-0,0125=0,0075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Na2CO3\left(2\right)}=0,0075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Na2CO3}=0,0125-0,0075=0,005\left(mol\right)\\n_{NaHCO3}=0,0075.2=0,015\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Na2CO3}=0,005.106=0,53\left(g\right)\\m_{NaHCO3}=0,015.84=1,26\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 5 2020 lúc 18:06

Ta có:

\(n_{SO2}=\frac{1,68}{22,4}=0,075\left(mol\right)\)

Vì NaOH dư => Phản ứng tạo ra muối trung hòa

\(2NaOH+SO_2\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

________0,075______0,075_________

Đổi 250ml = 0,25l

\(\Rightarrow CM_{Na2SO3}=\frac{0,075}{0,25}=0,3M\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
4 tháng 5 2020 lúc 17:23

nS = \(\frac{6,4}{32}\)= 0,2 mol ; nZn = \(\frac{6,5}{65}\) = 0,1 mol

Phương trình hóa học :

Zn + S \(\underrightarrow{t^o}\) ZnO

Vì nS > nZn nên S dư

Vậy sau phản ứng thu được ZnS và S dư

có nZnS = nZn = 0,1 mol ⇒ mZnS = 0,1.97 = 9,7 gam

nS dư = 0,2 - 0,1 =0,1 mol ⇒ mS = 0,1.32 = 3,2 gam

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 5 2020 lúc 17:26

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_S=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\\n_{Zn}=\frac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(PTHH:Zn+S\rightarrow ZnS\)

Ban đầu : 0,1___0,2___

Phứng :____0,1__0,1___0,1

Sau :___0____0,1____0,1

Nên S dư, Zn hết

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{S\left(dư\right)}=0,1.32=3,2\left(g\right)\\m_{ZnS}=0,1.97=9,7\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
2 tháng 5 2020 lúc 21:41

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\\n_{FeS}=\frac{17,6}{88}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow V_{khi}=V_{H2}+V_{H2S}=0,1.22,4+0,2.22,4=6,72\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
27 tháng 4 2020 lúc 11:46

Phản ứng chứng minh S thể hiện tính oxh là:

A.S+2F2 -> SF4

B. S+Fe -> FeS

C. S+K -> K2S

D. 2S+C -> C3S

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN