Bài 30: Lưu huỳnh

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
26 tháng 4 2020 lúc 21:36

đun nóng 3,25g Zn với S dư. Khối lượng muối thu được là A 6,5g B 4,85g C 13g D3,2g

Zn+S-to->ZnS

0,05--------0,05 mol

nZn=3,25\65=0,05 mol

=>mZnS=0,05.97=4,85g

=>B

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
25 tháng 4 2020 lúc 16:29

2>

3Fe+2O2-to->Fe3O4

0,1---0,067

2FeS+7\2O2-to->Fe2O3+2SO2

0,1--------0,175

=>nO2=0,067+0,175=0,242mol

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
25 tháng 4 2020 lúc 16:33

Fe+S-to>FeS

nFe=5,6\56=0,1 mol

nS=1,6\32=0,05 mol

=>Fe dư

FeS+H2SO4->FeSO4+H2S

0,05------------------------0,05

Fe+H2SO4->FeSO4+H2

0,05---------------------0,05

=>Vhhk=0,1.22,4=2,24l

=>%VH2S=0,05.22,4\2,24.100=50%

=>%VH2=50%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
25 tháng 4 2020 lúc 19:42

Câu 1: Bạn xem lại đề giúp mình !

Câu 2:

Cho hỗn hợp vào dung dịch brom dư , thu khí sau phản ứng , ta được CO2 tinh khiết

\(H_2S+4H_2O+4Br_2\rightarrow8HBr+H_2SO_4\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
24 tháng 4 2020 lúc 14:14

Đốt cháy hoàn toàn 3,2gam bột S trong không khí. Thể tích khí oxi tham gia phản ứng (đktc) là

A. 4,48lít

B. 2,24 lít

C. 3,36lít

D. 6,72 lít

S+O2-to->SO2

0,1--0,1

nS=3,2\32=0,1

=>VO2=0,1.22,4=2,24l

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
24 tháng 4 2020 lúc 14:41

ý C

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Fɑɭυ
24 tháng 4 2020 lúc 11:28

Xem lại đề có cho thêm gì không nhé! Chứ cho mỗi tỉ khối sao tính?

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
23 tháng 4 2020 lúc 16:14

nFe=5,6\56=0,1mol;nS=1,6\32=0,05mol

PTHH: Fe + S t0⟶⟶t0FeS

Pư 0,05←0,05→0,05 (mol)

Vậy sau phản ứng rắn thu được gồm: FeS: 0,05 (mol); Fe dư: 0,1 – 0,05 = 0,05 (mol)

FeS+2HCl->FeCl2+H2S

0,05---------------------0,05

Fe+2HCl->FeCl2+H2

0,05-----------------0,05

=>Vhh=0,1.22,4=2,24l

=>%VH2S=0,05.22,4\2,24.100=50%

=>%VH2=50%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
23 tháng 4 2020 lúc 12:51

nFe = 0,1 mol

nS = 0,05 mol

PTHH : Fe + S --to--> FeS

a. Vì nFe > nS nên Fe dư sau phản ứng . A gồm FeS là Fe dư

b. Theo PT Trên , nFeS = nFe phản ứng = nS = 0,05 mol

có nFe dư = nFe ban đầu - nFe phản ứng = 0,1 -0,05 = 0,05 mol

⇒ mA = mFeS + mFe dư = 0,05.88 + 0,05.56 = 7,2 gam

Câu 2 :

nAl = 0,3 mol

nS = 0,3 mol

PTHH : 2Al + 3S --to--> Al2S3

a. Vì nAl .3/2 > nS nên Al dư . A gồm Al2O3 và Al dư

nAl phản ứng = 2/3 .nS = 0,2 mol

nAl2S3 =nS .1/3 =0,1 mol

có nAl dư = nAl ban đầu - nAl phản ứng = 0,3 -0,2 = 0,1 mol

⇒ mA = mAl2S3 + mAl dư = 0,1.150 + 0,1.27 = 17,7 gam

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
21 tháng 4 2020 lúc 21:02

Zn+S-to>ZnS

nS=6,4\32=0,2 mol

nZn=1,3\27=0,048mol

=>S dư

=>mS dư=0,125.32=4g

ZnS+2HCl->ZnCl2+H2S

0,048------------------0,048

=>VH2S=0,048.34=1,632g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
21 tháng 4 2020 lúc 8:15

Câu 1:

\(n_{hh\left(khi\right)}=\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

Gọi số mol của C, S lần lượt là a;b

\(C+O_2\rightarrow CO_2\)

\(S+O_2\rightarrow SO_2\)

Ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}12a+32b=12\\a+b=0,5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\left(mol\right)\\b=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_C=0,2.12=2,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_C=\frac{2,4}{12}.100\%=20\%\\\%m_S=100\%-20\%=80\%\end{matrix}\right.\)

G là hỗn hợp khí gồm: CO2;SO2

\(m_G=0,2.44+0,3.64=28\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\overline{M_G}=\frac{2,8}{0,5}=56\left(\frac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow d_{G/H2}=\frac{56}{2}=28\)

Câu 2:

\(PTHH:Zn+S\rightarrow ZnS\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_S=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\\n_{Zn}=\frac{14,3}{65}=0,22\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Zn ,tính theo theo S

Sau thu được ZnS

\(\Leftrightarrow n_{ZnS}=n_S=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ZnS}=0,2.97=19,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN