Bài 2. Vận tốc

Dzịt
Hôm qua lúc 11:14

Thời gian xe đạp chuyển động từ A đến C:

\(t'=\dfrac{AC}{v'}=\dfrac{AC}{12}\)

Thời gian xe máy chuyển động từ A đến B rồi về C:

\(t''=\dfrac{AB+BC}{v''}=\dfrac{2AB-AC}{2}=\dfrac{18-AC}{60}\)

\(t'=t''\Rightarrow\dfrac{AC}{12}=\dfrac{18-AC}{60}\Rightarrow AC=3km\)

Quãng đường AC lúc này: 4,5km

Thời gian xe đạp đi từ A đến C: \(t'=\dfrac{AC}{12}=\dfrac{4,5}{12}=0,375h\)

Thời gian xe máy đi từ A đến B rồi về C:

\(t''=\dfrac{AB+AC}{v''}=\dfrac{9+4,5}{60}=0,225h\)

Thời gian xe máy cần dừng lại ở B:

\(t=t'-t''=0,375-0,225=0,15h\)

Bình luận (3)
Dzịt
Hôm qua lúc 7:27

\(2h5p=\dfrac{25}{12}h\)

Tổng thời gian để đi đến nơi: \(t_1+t_2=\dfrac{25}{12}h\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{s_1}{v_1}+\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{25}{12}h\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{s_1}{6}+\dfrac{s_2}{25}=\dfrac{25}{12}h\)

\(\Leftrightarrow50s_1+12s_2=625\)

Giải hệ ptrình, ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}50s_1+12s_2=625\\s_1-s_2=2,5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}s_1=10,56km\\s_2=8,06km\end{matrix}\right.\)

Độ dài đoạn đường về thăm quê:

\(s=s_1+s_2=10,56+8,06=18,62km\)

Bình luận (4)
N           H
15 tháng 10 lúc 19:35

A

Bình luận (0)
Ha Hoang
15 tháng 10 lúc 19:55

- Đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian

Chọn A

Bình luận (0)
Dzịt
15 tháng 10 lúc 16:04

\(24p=0,4h\)

Tốc độ tb của học sinh đó khi đi từ nhà đến trường:

\(v=s:t=2,16:0,4=5,4\)km/h = 1,5m/s

\(\Rightarrow ChonB\)

Bình luận (0)
Trường Nguyễn Công
15 tháng 10 lúc 16:07

1,5m/s

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
15 tháng 10 lúc 12:36

Câu 1:

Vận tốc quãng đường xuống dốc: 

\(v_1=\dfrac{S_1}{t_1}=\dfrac{150}{30}=5\left(m/s\right)\)

Vận tốc quãng đường thứ 2:

\(v_2=\dfrac{S_2}{t_2}=\dfrac{90}{15}=6\left(m/s\right)\)

Vận tốc tb cả 2 quãng đường:

\(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{150+90}{30+15}=\dfrac{16}{3}\left(m/s\right)\)

 

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
15 tháng 10 lúc 12:38

Câu 2:

Đổi: \(4m/s=14,4km/h\)

Thời gian đi bộ trên đoạn đường đầu:

\(t_1=\dfrac{S_1}{v_1}=\dfrac{8}{14,4}=\dfrac{5}{9}\left(h\right)\)

Vận tốc tb trên cả 2 đoạn đường:

\(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{8+4,8}{\dfrac{5}{9}+2,5}\approx4,2\left(km/h\right)\)

 

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
15 tháng 10 lúc 12:04

Đổi: \(3m/s=10,8km/h\)

Thời gian đi hết đoạn đường đầu:

\(t_1=\dfrac{S_1}{v_1}=\dfrac{6}{10,8}=\dfrac{5}{9}\left(h\right)\)

Vận tốc tb trên cả 2 đoạn đường:

\(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{6+3,8}{\dfrac{5}{9}+1,5}\approx4,77\left(km/h\right)\)

Bình luận (0)
Cao Tùng Lâm
14 tháng 10 lúc 16:47

undefinedtham khảo 

Bình luận (0)
tranducvuong
14 tháng 10 lúc 19:51

a) Thời gian đi hết quãng đường trên là: t1+t2=t(1)t1+t2=t(1)

Mà ta có: t1=SAB2v;t2=SAB2(v+3);t=4−13=113t1=SAB2v;t2=SAB2(v+3);t=4−13=113

Thay vào (1)(1) ta được: SAB2v+SAB2(v+3)=113(2)SAB2v+SAB2(v+3)=113(2)

Mặt khác SAB=v.t=4vSAB=v.t=4v

Thay vào (2)(2) ta được: 4v2v+4v2(v+3)=1134v2v+4v2(v+3)=113

⇒2+2vv+3=113⇒12v+18=11v+33⇒2+2vv+3=113⇒12v+18=11v+33

⇒v=⇒v= 15(km/h)15(km/h)

Quãng đường ABAB dài là:

SAB=4v=4.15=60kmSAB=4v=4.15=60km

b) Quãng đường người đó đi được sau 1h là:

S′1=v.t′=15(km)S1′=v.t′=15(km)

Để đến đúng giờ, thời gian còn lại và quãng đường còn lại người đó phải đi lần lượt là:

t′2=2,5(h);S′2=60−15=45(km)t2′=2,5(h);S2′=60−15=45(km)

Vậy người đó phải đi với vận tốc là:

v=S′2t′2=452,5=18v=S2′t2′=452,5=18 (km/h)

Bình luận (0)
Dzịt
14 tháng 10 lúc 8:17

\(1p=60s;2p5s=125s\)

Vận tốc trên quãng đường AB:

\(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{300}{60}=5\)m/s

Vận tốc trên quãng đường BC:

\(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{500}{125}=4\)m/s

Vận tốc trên cả quãng đường AC:

\(v=\dfrac{s1+s2}{t1+t2}=\dfrac{300+500}{60+125}=\dfrac{160}{37}\simeq4,32\)m/s

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
14 tháng 10 lúc 8:18

Đổi: 1 phút = 60 giây

        2 phút 5 giây = 125 giây

Vận tốc trên quãng đường AB:

\(v_1=\dfrac{S_1}{t_1}=\dfrac{300}{60}=5\left(m/s\right)\)

Vận tốc trên quãng đường AC:

\(v_2=\dfrac{S_2}{t_2}=\dfrac{500}{125}=4\left(m/s\right)\)

Vận tốc trên quãng đường AC:

\(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{300+500}{60+125}=\dfrac{800}{185}\approx4,32\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
13 tháng 10 lúc 10:32

Đổi: 20ph = \(\dfrac{1}{3}h\)

a) Thời gian dự định:

\(t=\dfrac{S}{v}=\dfrac{90}{45}=2\left(h\right)\)

b) Độ dài đoạn đường sau: \(S_2=90.\left(1-\dfrac{1}{3}\right)=60\left(km\right)\)

Thời gian đi ở đoạn đường sau: \(2-\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{3}\left(h\right)\)

Vận tốc ô tô ở đoạn đường sau:

\(v_2=\dfrac{S_2}{t_2}=\dfrac{60}{\dfrac{5}{3}}=36\left(km/h\right)\)

c) Thời gian đi ở đoạn đường đầu:

\(t_1=\dfrac{S_1}{v_1}=\dfrac{90.\dfrac{1}{3}}{45}=\dfrac{2}{3}\left(h\right)\)

Vận tốc ô tô trên cả quãng đường:

\(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{90}{\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{3}}=\dfrac{270}{7}\left(km/h\right)\)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN