Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 163
Số lượng câu trả lời 621
Điểm GP 118
Điểm SP 1258

Người theo dõi (372)

Vũ Kiều
Kiều My
Vũ Nguyễn

Đang theo dõi (3)