Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 421
Điểm GP 109
Điểm SP 1010

Người theo dõi (154)

kookie
Ngô Bùi Mai Hoa
Lê Thảo Vân
Nguyễn Hà Như

Đang theo dõi (2)