Hỏi đáp môn Hóa học

Trong lúc ôn thi, có 1 câu em giải không ra mong mọi người giúp đỡ :))

Vân , bài này đây cô. Bài này em làm khong được.

Đề ra,

Hỗn hợp X gồm Propilen, Axetilen, Butan và Hidro. Cho m g X vào bình kín( có Ni, không có không khí), nung nóng bình đến phản ứng hoàn toàn thu được hh khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V l O2 (đktc) thu được hh Z gồm khí và hơi. Cho Z đi từ từ qua bình H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng 7,92 g. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 100ml đ Br2 1M (dung môi là CCl4). Biết 6,72l X làm mất màu tối đa 38,4 g Br2 trong CCl4. Tìm V

5 câu trả lời

Giải chi tiết giúp em nhé :)


Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí CO2 thu được khi đốt cháy X bằng 0,75 lần thể tích oxi cần dùng để đốt (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O2.             B. C3H8O3.              C. C3H8O.             D. C3H4O.

Câu 17: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước Br2, Tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là:

A. CH2=CH2             B. CH2=CH-CH2-CH3          C. CH3-CH=CH-CH3          D. CH2=C(CH3)2

Câu 18: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro bằng 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5).

A. 2,3-đimetylbutan.       B. butan.            C. 2-metylpropan.          D. 3-metylpentan.

Câu 19: Khi cho 50ml dung dịch NaOH 0,5M vào 50ml dung dịch CH3COOH thu được dung dịch có chứa 3,55 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của CH3COOH trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; C = 12; Na = 23):

A. 0,75M.                        B. 0,25M.            C. 1M.                       D. 0,5M.

Câu 20: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH thu được chất M. M có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon. Chất X có thể là:

A. HCOOCH3.                       B. CH3COOC(CH)3=CH2.
C. CH3COOCH=CH2.            D. HCOOCH=CH2.

 

Được cập nhật 02/04/2017 lúc 17:27 0 câu trả lời

Em vừa đi thi TP về và có 1 bài em chưa làm được. Mong cô Vân giải đáp ạ! ::))

Đề bài như sau:

Đốt cháy hoàn toàn 1,08 (gam) hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A và B (A,B khác dãy đồng đẳng, A hơn B 1 nguyên tử cacbon) chỉ thu được 1,12 (l) CO2 ở đktc. Biết MX = 27 (g/mol)

a) Xác định CTPT của A, B

b) Tính % khối lượng mỗi chất trong X

11 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.