Violympic toán 7

Alex Arrmanto Ngọc

Tính tổng : A = -1/20 +-1/30 +-1/42 + -1/56+ -1/72 + -1/90 

Minh Hồng
2 tháng 2 lúc 17:02

\(A=-\dfrac{1}{20}+\dfrac{-1}{30}+\dfrac{-1}{42}+\dfrac{-1}{56}+\dfrac{-1}{72}+\dfrac{-1}{90}\\ A=-\left(\dfrac{1}{4.5}+\dfrac{1}{5.6}+\dfrac{1}{6.7}+\dfrac{1}{7.8}+\dfrac{1}{8.9}+\dfrac{1}{9.10}\right)\\ A=-\left(\dfrac{5-4}{4.5}+\dfrac{6-5}{5.6}+\dfrac{7-6}{6.7}+\dfrac{8-7}{7.8}+\dfrac{9-8}{8.9}+\dfrac{10-9}{9.10}\right)\\ A=-\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}\right)\\ A=-\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{10}\right)=-\dfrac{3}{20}.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN