Violympic toán 6

Nguyễn Hương Giang

tìm x biết

\(\frac{x-2010}{12}\) + \(\frac{x-2010}{20}\)+ \(\frac{x-2010}{30}\)+ \(\frac{x-2010}{42}\)+ \(\frac{x-2010}{56}\)+ \(\frac{x-2010}{72}\)= \(\frac{16}{9}\)
svtkvtm
13 tháng 3 2019 lúc 11:23

mk nghĩ đây là toán 8.

\(Pt\Leftrightarrow\left(x-2010\right)\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+....+\frac{1}{72}\right)=\frac{16}{9}\Leftrightarrow\left(x-2010\right)\left(\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+....+\frac{1}{8.9}\right)=\frac{16}{9}\Leftrightarrow\left(x-2010\right)\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+....-\frac{1}{9}\right)=\frac{16}{9}\Leftrightarrow\left(x-2010\right).\frac{2}{9}=\frac{16}{9}\Leftrightarrow x-2010=8\Leftrightarrow x=2018.\text{ Vậy: x=2018}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Băng Hàn
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Lê Duy
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Lê Minh Trang
Xem chi tiết
Thắng Nguyễn
Xem chi tiết
sunshine
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Nguyệt Như
Xem chi tiết
Mai Anh Tào Nguyễn
Xem chi tiết