Bài 2: Giới hạn của hàm số

sgfr hod

Tìm \(\lim\limits_{x\to -∞} f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+3x+5}}{4x-1}\) 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:46

\(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+3x+5}}{4x-1}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x^2}\right)}}{4x-1}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\dfrac{-x\cdot\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x^2}}}{x\left(4-\dfrac{1}{x}\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\dfrac{-\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x^2}}}{4-\dfrac{1}{x}}\)

\(=\dfrac{-\sqrt{1+0+0}}{4-0}=\dfrac{-1}{4}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
camcon
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
Trần Thị Hằng
Xem chi tiết
Thuy Tram
Xem chi tiết
Trần Thị Hằng
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết