Chương 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Won Kim Eun (Sarah)

Rút gọn biểu thức: P=\(\left(\frac{\sin\alpha+\tan\alpha}{\cos\alpha+1}\right)^2+1\)

Nguyễn Việt Lâm
15 tháng 3 2019 lúc 4:55

\(P=\left(\frac{sina+\frac{sina}{cosa}}{cosa+1}\right)^2+1=\left(\frac{sina\left(cosa+1\right)}{cosa\left(cosa+1\right)}\right)^2+1\)

\(=\left(\frac{sina}{cosa}\right)^2+1=\frac{sin^2a+cos^2a}{cos^2a}=\frac{1}{cos^2a}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Won Kim Eun (Sarah)
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Quang
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Dương
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Aoko
Xem chi tiết
Le van a
Xem chi tiết