CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bùi Lan Hương

Hỗn hợp X gồm Al, Mg, FeO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 20,22%. Cho 25,32g X tác dụng với HNo3 sinh ra 0,14NO; 0,02 N2O và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối. Nung muối này trong không khí đến khối lượng không đổi 30,92g chất rắn. Giá trị của m là

Đức Hiếu
10 tháng 5 2021 lúc 9:38

Theo gt ta có: $n_{O}=0,32(mol)$

$\Rightarrow m_{KL}=20,2(g)$

Ta có: $n_{O/oxit}=0,67(mol)\Rightarrow n_{NO_3/muoiKL}=1,34(mol)$

Gọi số mol $NH_4NO_3$ là x (mol)

Ta có: $10x+0,14.4+0,02.10+0,32.2=2x+0,14+0,04+1,34$ (Bảo toàn H) 

$\Rightarrow x=0,015(mol)\Rightarrow m=104,48(g)$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Kim Hân
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
haudreywilliam
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Kim
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết