CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Thảo Phương
29 tháng 7 lúc 22:56

Giải mụt mình đi ạ =)))

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
29 tháng 7 lúc 23:07

ìu :<

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
29 tháng 7 lúc 23:10

0,3 :(

Bình luận (6)
Hồ Nhật Phi
15 tháng 3 lúc 8:44

Số mol Ba(OH)2 là 0,2.2=0,4.

Số mol kết tủa BaCO3 thu được là 39,4/197=0,2.

\(n_{CO_2}=n_{OH-}-n_{CO^{2-}_3}=0,4.2-0,2=0.6\left(mol\right)\).

⇒ V=0,6.22,4=13,44 (lít).

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Minh
14 tháng 3 lúc 21:46


nCaCO3=10 :100 = 0,1 (mol) 
pthh : CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O 
               0,1<-------------------0,1 (mol) 
=> V = VH2 = 0,1.22,4=2,24 (l)

Bình luận (0)
Hồ Nhật Phi
2 tháng 2 lúc 20:39

Câu 1: Trong cùng chu kì, kim loại có bán kính lớn hơn phi kim.

Câu 2: Na+, Mg2+, Al3+ là các ion kim loại thuộc nhóm IA, IIA, IIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6.

Câu 3: Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối, nhôm có mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Câu 4: Be và Mg có mạng tinh thể lục phương, Ca và Sr có mạng tinh thể lập phương tâm diện, Ba và các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Bình luận (0)
Trần Ngọc Thảo Quyên
10 tháng 1 lúc 19:20

B nhé

Bình luận (1)
Trần Ngọc Thảo Quyên
10 tháng 1 lúc 19:21

b

Bình luận (0)
Tâm Nguyễn
10 tháng 1 lúc 19:23

Câu b nha

Bình luận (0)
POP POP
10 tháng 1 lúc 16:07

\(n_{Fe}=\dfrac{14}{56}=0,25\left(mol\right)\\ n_{Cl_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\\ 2Fe+3Cl_2\rightarrow\left(t^o\right)2FeCl_3\\ Vì:\dfrac{0,3}{3}< \dfrac{0,25}{2}\Rightarrow Fedư\\ n_{FeCl_3}=\dfrac{2}{3}.0,3=0,2\left(mol\right)\\ m_{FeCl_3}=162,5.0,2=32,5\left(g\right)\\ \Rightarrow D\)

Bình luận (0)
︵✰Ah
10 tháng 1 lúc 11:45

Tham Khảo 
 X + O2 → Y

Bảo toàn khối lượng có mO2 = 0,48 g → nO2 = 0,015 mol

Quy đổi Y thành kim loại và oxi

Ta có                4H+ + 4e + NO3- → 2H2O + NO

                          2H+ + O2- → H2O

                 → nH+ = 4nNO + 2nO =4.0,03 + 2.0,03= 0,18 mol

Bảo toàn nguyên tố H thì nHNO3 = 0,18 mol =>D

Bình luận (0)