CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Nguyễn Anh Kim Hân

Cho 5,35 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al vào 250 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được 3,92 lít khí (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A trong điều kiện không có không khí, thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m.


Các câu hỏi tương tự
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
No Pro
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
huỳnh mai
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Luân Trần
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết