Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 584
Điểm GP 158
Điểm SP 551

Người theo dõi (10)

Thư Phan
Luong Duong

Đang theo dõi (3)

Thụy An
Akai Haruma