CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Thụy An

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al (a mol), Zn (2a mol), Fe (a mol), 0,12 mol NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,08 mol H2SO4 thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và 0,24 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2 với tổng khối lượng 4,4 gam. Cô cạn dung dịch X thu được (m + 85,96) gam muối. Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1,27 lít dung dịch KOH. Số mol Fe3+ có trong X là?

A, 0,44

B, 0,4

C, 0,35

D,0,3

 


Các câu hỏi tương tự
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Thương Võ
Xem chi tiết
haudreywilliam
Xem chi tiết
Lê Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
huo wallace
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết