CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bùi Lan Hương

Rót từ từ dung dịch chứa 0,8 mol Hcl và odung dịch X chứa x mol Na2CO3 và 1,5 x mol NaHCO3 thu được V lít khí Co2 (đktc) và dung dịch Y chứa 103,08 gam hỗn hợp muối. Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kêt tủa. Giá trị của m là

Đức Hiếu
23 tháng 5 2021 lúc 17:51

Ta có: $n_{NaHCO_3/sauphanung}=3,5x-0,8(mol)$

$n_{NaCl}=n_{HCl}=0,8(mol)$

$\Rightarrow 84.(3,5x-0,8)+0,8.58.5=103,08$

$\Rightarrow x=0,42\Rightarrow m=206,85(g)$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
haudreywilliam
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Thương Võ
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Kim Hân
Xem chi tiết
Long
Xem chi tiết
No Pro
Xem chi tiết