CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Alayna

Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 14 gam Fe nung nóng (hiệu suất phản ứng 100%), sau pư thu đc chất rắn X. Hòa tan toàn bộ chất rắn X vào nước, khuấy đều, X tan hết và thu đc dd Y. Cô cạn dung dịch Y thu đc m(g) muối. Giá trị của m  

A. 53,3 gam.

B. 35,5 gam.

C. 35,3 gam.

D. 32,5 gam.

\(n_{Fe}=\dfrac{14}{56}=0,25\left(mol\right)\\ n_{Cl_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\\ 2Fe+3Cl_2\rightarrow\left(t^o\right)2FeCl_3\\ Vì:\dfrac{0,3}{3}< \dfrac{0,25}{2}\Rightarrow Fedư\\ n_{FeCl_3}=\dfrac{2}{3}.0,3=0,2\left(mol\right)\\ m_{FeCl_3}=162,5.0,2=32,5\left(g\right)\\ \Rightarrow D\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Alayna
Xem chi tiết
huỳnh mai
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Kim Hân
Xem chi tiết
huỳnh mai
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Trần Uyên
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết