CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Alayna

Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu dược m gam muối trung hòa và 6,72 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là ( Al =27, Zn =65, H =1, S = 32, O =16)

A.  40,7 gam.

B.  42,6 gam.

C.  51,1 gam.

D.  50,3 gam.

hưng phúc
9 tháng 1 2022 lúc 19:29

\(PTHH:\)

\(Zn+H_2SO_4--->ZnSO_4+H_2\uparrow\left(1\right)\)

\(2Al+3H_2SO_4--->Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\left(2\right)\)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Al.

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Theo đề, ta có: \(65x+27y=11,9\) (*)

Theo PT(1)\(n_{H_2}=n_{Zn}=x\left(mol\right)\)

Theo PT(2)\(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}.n_{Al}=\dfrac{3}{2}y\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x+\dfrac{3}{2}y=0,3\) (**)

Từ (*) và (**), ta có HPT:

\(\left\{{}\begin{matrix}65x+27y=11,9\\x+\dfrac{3}{2}y=0,3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\approx0,138\\y\approx0,108\end{matrix}\right.\)

Theo PT(1)\(n_{ZnSO_4}=n_{Zn}=0,138\left(mol\right)\)

Theo PT(2)\(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{2}.n_{Al}=\dfrac{1}{2}.0,108=0,054\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m=0,138.161+0,054.342=40,686\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Long
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Kim Hân
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
No Pro
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
No Pro
Xem chi tiết