CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Nguyễn Đức Kim

Cho 108.8 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3; FeO và Fe3O4 tác dụng với HCl vừa đủ. Thu được 50,8 gam muối FeCl2 và m gam muối FeCl3. Giá trị của m là?

Thảo Phương
30 tháng 11 2021 lúc 9:42

\(n_{FeCl_2}=\dfrac{50,8}{127}=0,4\left(mol\right)\\ Đặt:n_{FeCl_3}=x\left(mol\right)\\ BTNT\left(Cl\right):n_{HCl}=0,4.2+x.3=0,8+3x\left(mol\right)\\BTNT\left(H\right):n_{H_2O}.2=n_{HCl}.1\\ \Rightarrow n_{H_2O}=0,4+1,5x\left(mol\right)\\BTKL:m_X+m_{HCl}=m_{muối}+m_{H_2O}\\\Rightarrow108,8+\left(0,8+3x\right).36,5=50,8+162,5x+\left(0,4+1,5x\right).18\\ \Rightarrow x=1\\ \Rightarrow m_{FeCl_3}=1.162,5=162,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Long
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Thụy An
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
haudreywilliam
Xem chi tiết