Bài 2. Một số oxit quan trọng

Ngọc hân
Hòa tan hoàn toàn 32 gam hỗn hợp 2 oxit là CuO và Fe2O3 vào V lit dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 59,5 gam hỗn hợp muối. a. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra? b. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu? c. Tính giá trị của V
Lê Ng Hải Anh
20 tháng 6 2023 lúc 14:00

a, \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

\(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

b, Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuO}=x\left(mol\right)\\n_{Fe_2O_3}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) ⇒ 80x + 160y = 32 (1)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuCl_2}=n_{Cu}=x\left(mol\right)\\n_{FeCl_3}=2n_{Fe_2O_3}=2y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) ⇒ 135x + 325y = 59,5 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CuO}=0,2.80=16\left(g\right)\\m_{Fe_2O_3}=0,1.160=16\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

c, Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{CuO}+6n_{Fe_2O_3}=1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{ddHCl}=\dfrac{1}{0,5}=2\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Hà Kiều My
Xem chi tiết
Nhok baka
Xem chi tiết
Chung Lethikim
Xem chi tiết
trang
Xem chi tiết
Ng Trang
Xem chi tiết
tamanh nguyen
Xem chi tiết
Nhan Nhược Nhi
Xem chi tiết
ngoc bao
Xem chi tiết
BIỂN VŨ
Xem chi tiết