Bài 35. Bài thực hành 5

Quỳnh A.R.M.Y BTS Boss

Hòa tan 13,5 gam nhôm (Al) trong dung dịch axit clohiđric(HCl) thu đc nhôm Clorua(AlCl3)

và giải phóng khí Hiđro (H2)

a, Tính khối lượng Nhôm Clorua thu được

b, Tính thể tích khí oxi tạo thành (đktc)

c, Dân toàn bộ khí sinh ra đi qua bình đựng 64,8 gam sắt (II) oxit(FeO). Tính khối lượng kim loại sắt sinh ra sau phản ứng

Help me

Quỳnh A.R.M.Y BTS Boss
5 tháng 3 lúc 21:07

B là khí hi đro nha

Bình luận (2)
Nhưn Ngốc Nghếch
5 tháng 3 lúc 21:13

\(n_{Al}=\dfrac{13.5}{27}=0.5\left(mol\right)\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(0.5........................0.5......0.75\)

\(a.\)

\(m_{AlCl_3}=0.5\cdot133.5=66.75\left(g\right)\)

\(b.\)

\(V_{H_2}=0.75\cdot22.4=16.8\left(l\right)\)

\(c.\)

\(n_{FeO}=\dfrac{64.8}{72}=0.9\left(mol\right)\)

\(FeO+H_2\underrightarrow{t^0}Fe+H_2O\)

\(0.75.....0.75...0.75\)

\(\Rightarrow FeOdư\)

\(m_{Fe}=0.75\cdot56=42\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Hiếu Zata
5 tháng 3 lúc 21:21

a)mol Al= 0.5

pthh:     2Al + 6HCl -----> 2AlCl\(_3\) + 3H\(_2\)

0.5mol Al= 0,5 mol AlCl\(_3\) ---> m\(_{AlCl}\)\(_3\)=0,5*(27+35,5*3)=66.75

c) pthh:   FeO + H\(_2\) --\(^{to}\)-> Fe + H\(_2\)O

mol\(_{FeO}\)=64,8/(56+16)=0,9

mol\(_{H_{ }2}\)=0.75

mol\(h2\)<mol\(_{FeO}\)---->H2 hết,   FeO dư

m\(_{Fe}\)=0,75*56=42(g)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN