Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Nguyễn Thị Thu
4 tháng 10 2017 lúc 17:00

3.

a. Ta có: \(n^2\left(n+1\right)+2n\left(n+1\right)=n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)

Vì n(n+1) là hai số nguyên liên tiếp nên \(n\left(n+1\right)⋮2\)

n(n+1)(n+2) là ba số nguyên liên tiếp

Nếu \(n\left(n+1\right)\left(n+2\right)⋮3\) mà ƯCLN(2,3)=1

Vậy \(n\left(n+1\right)\left(n+2\right)⋮\left(2\cdot3\right)=6\)

b. \(55^{n+1}-55^n=55^n+55-55^n=55^n\left(55-1\right)=54\cdot55^n⋮54\)

Vậy \(55^{n+1}-55^n⋮54\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngô thảo
Xem chi tiết
Phạm Anh Quân
Xem chi tiết
W1, BTS is my life
Xem chi tiết
Trần Ích Bách
Xem chi tiết
Nguyen Khanh Van
Xem chi tiết
Lê Phương Thanh
Xem chi tiết
ngok@!! (vẫn F.A)
Xem chi tiết