Ôn tập cuối năm môn Đại số

Ngô Chí Thành

Hệ bất phương trình : \(\left\{{}\begin{matrix}6x+\frac{5}{7}>4x+7\\\frac{8x+3}{2}< 2x+25\end{matrix}\right.\) có bao nhiêu nghiệm là số nguyên ?

Nguyễn Việt Lâm
12 tháng 6 2020 lúc 0:38

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x>\frac{44}{7}\\2x< \frac{47}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x>\frac{22}{7}\\x< \frac{47}{4}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\frac{22}{7}< x< \frac{47}{4}\)

\(\Rightarrow\) Có 8 số nguyên (4;5;6;7;8;9;10;11)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thanh
Xem chi tiết
Châu Công Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Đăng Trọng
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Nam Đàm
Xem chi tiết
Vu Ngoc Chau
Xem chi tiết
Ryoji
Xem chi tiết
Tường Nguyễn Thế
Xem chi tiết