Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

linh angela nguyễn

Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}2\sqrt{x+3}+\left|y-2\right|=11\\\sqrt{x+3}+2\left|y-2\right|=10\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Việt Lâm
12 tháng 5 2019 lúc 21:53

ĐKXĐ:...

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}4\sqrt{x+3}+2\left|y-2\right|=22\\\sqrt{x+3}+2\left|y-2\right|=10\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x+3}=4\\\left|y-2\right|=3\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+3=16\\\left[{}\begin{matrix}y-2=3\\y-2=-3\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=13\\\left[{}\begin{matrix}y=5\\y=-1\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

Vậy \(\left(x;y\right)=\left(13;5\right);\left(13;-1\right)\)


Các câu hỏi tương tự
PHƯƠNG NGUYỄN HÀ
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Shader gaming
Xem chi tiết
Tú Thanh Hà
Xem chi tiết
Châu Trần
Xem chi tiết
huy ngo
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
poppy Trang
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết