Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Đặng Minh An

cho x,y,z là các số thực thỏa mãn \(\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)\left(\sqrt{z}+\sqrt{x}\right)=1\)

Tính giá trị biểu thức P=\(\dfrac{\sqrt{y}-\sqrt{z}}{x\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)+1+\sqrt{xyz}}+\dfrac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{y\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)+1+\sqrt{xyz}}+\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{z\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)+1+\sqrt{xyz}}\)


Các câu hỏi tương tự
Huyen Nguyen
Xem chi tiết
Đinh Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Trúc Giang
Xem chi tiết
Nguyệt Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Bạch Gia Chí
Xem chi tiết
Hoàng Linh Chi
Xem chi tiết
Thanh Trà
Xem chi tiết
Hoa Hồng Nhung
Xem chi tiết
duy Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)