Bài 6: Tam giác cân

Thu Thảo

Cho tam giác ABC cân tại A, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Các đường trung trực của AB, AC cắt nhau tại O. a) Chứng minh AD là phân giác của góc BAC. b) Chứng minh tam giác OBC cân c) Chứng minh MN // BC. d) Chứng minh AO vuông góc với MN.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 12 2022 lúc 22:01

a: Xét ΔAMO vuông tại M và ΔANO vuông tại N có

AO chung

AM=AN

Do đó: ΔAMO=ΔANO

=>góc MAO=góc NAO

=>AO là phân giác của góc MAN

b: OB=OA

OA=OC

Do đó: OB=OC

c: Xét ΔABC có AM/AB=AN/AC

nên MN//BC

Bình luận (1)
nothing
4 tháng 1 2023 lúc 20:41

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Minh Hiếu
Xem chi tiết
Cuộc sống tẻ nhạt
Xem chi tiết
Têrêsa Ly
Xem chi tiết
Thân Bảo Khôi
Xem chi tiết
Honekawa hanako
Xem chi tiết
Vũ Quang Vinh
Xem chi tiết
Hoàng Minh
Xem chi tiết
Ngô Minh Hiếu
Xem chi tiết
Minh Trí Bùi
Xem chi tiết