Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Wanna One

Cho pt : x2 - 2mx + 2m - 1 =0 (1)

Tìm \(m\) để pt (10 có 2 no pb x1, x2 sao cho : x1 < 3 < x2


Các câu hỏi tương tự
Kem Pham
Xem chi tiết
Lương Thuý Tiến
Xem chi tiết
Kem Pham
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Hà
Xem chi tiết
Thanh Nga Nguyễn
Xem chi tiết
Bống
Xem chi tiết
Thao Vo
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Hà
Xem chi tiết
Linh Hoàng
Xem chi tiết