Ôn tập cuối năm môn Hình học

Nguyễn Hoàng Anh

cho △ABC , M ∈ BC, N ∈ AM, P ∈ AC sao cho\(\dfrac{BM}{BC}\)=\(\dfrac{2AN}{AC}\)=\(\dfrac{1}{3}\)  và \(\dfrac{AB}{AC}\)=\(\dfrac{1}{7}\) 

Chứng minh: B, N, P thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Anh
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Hiếu Cao Huy
Xem chi tiết
Bích Lê
Xem chi tiết
Pi Pé
Xem chi tiết
A Lan
Xem chi tiết
Sha Dow
Xem chi tiết
Lưu Thị Thảo Ly
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết