Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 172
Số lượng câu trả lời 209
Điểm GP 3
Điểm SP 100

Người theo dõi (46)

Đang theo dõi (14)

Lê Nguyên Hạo
Lightning Farron
Isolde Moria
Phạm Thuỷ

Dòng thời gian