Chương III : Thống kê

Nguyễn Hương

Cho A - \(200.\left(9^{2013}+9^{2012}+...+9^2+9+1\right)\)

Chứng minh rằng A+ 25 là số chính phương

Luân Đào
5 tháng 6 2018 lúc 11:53

Ta có:

a0 + a1 + a2 + ... + an = \(\dfrac{a^{n+1}-a^0}{a-1}\)

\(\Rightarrow A=200\cdot\dfrac{9^{2014}-1}{8}=25\cdot\left(9^{2014}-1\right)\)

=> A + 25 = 25.92014 = 52.(91007)2 = (5.91007)2 là số chính phương

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dương Bùi
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Vu Thanhh Dat
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Kudo shinichi
Xem chi tiết
Nkok limaka
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Anh Quân
Xem chi tiết
Phạm Minh Ngọc
Xem chi tiết